Bowling Club – Twoje miejsce na niezapomniane rozrywki

REGULAMIN NIESTRZEŻONEGO PARKINU PŁATNEGO
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu płatnego zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Niepodległości 70 wokół budynku usługowego, zwanego dalej Parkingiem.
 2. Parkingiem zarządza:
 • Dariusz Donke, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Dariusz Donke, Wspólnik S.C. – Bowling Club, Wspólnik S.C. – Joker, pod adresem: ul. Ignacego Paderewskiego 4, 64-100 Leszno, posiadający numer NIP: 6971967251 , REGON: 300452709,
 • Marzena Donke, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ BOWLING CLUB, MARZENA DONKE, pod adresem: Ignacego Paderewskiego 4, 64-100 Leszno, posiadająca numer NIP: 6972059573, REGON: 300987221
prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: BOWLING CLUB SPÓŁKA CYWILNA MARZENA DONKE, DARIUSZ DONKE, pod adresem: ul. Niepodległości 70, 64-100 Leszno, posiadającą numer NIP: 6972253619, REGON: 301059931, zwani dalej Zarządcą.
 1. Zarządca świadczy na rzecz Użytkowników pojazdów usługi parkingowe polegające na wynajmowaniu za opłatą na czas określony miejsc postojowych dla pojazdów mechanicznych znajdujących się na wydzielonym parkingu.
 2. Za Użytkownika pojazdu, dalej zwanego również Użytkownikiem, uważa się nie tylko kierowcę pojazdu, ale również pasażera pojazdu oraz właściciela pojazdu.
 3. Umowa o najem miejsca parkingowego zostaje zawarta w momencie wjazdu przez Użytkownika na teren parkingu lub pozyskania karty abonamentowej. Wjeżdżając na parking Użytkownik pojazdu zobowiązuje się do niezwłocznego stawienia się w Bowling Club Leszno celem potwierdzenia możliwości korzystania z parkingu i dokonania rozliczeń z tego tytułu, w tym nabycia biletu jednorazowego. Wskazany obowiązek nie dotyczy Użytkowników posiadających kartę abonamentową. Użytkownicy posiadający kartę abonamentową zobowiązani są umieścić ją w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
 4. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjazdu z Parkingu lub utraty ważności karty abonamentowej.
 5. Zakup bilet jednorazowego i karty abonamentowej jest możliwy w godzinach od 16 do 22 w Bowling Club Leszno.
 6. Pomiędzy Zarządcą a Użytkownikiem nie jest zawierana umowa przechowania pojazdu ani żadna inna umowa, która nakładałaby na Zarządcę obowiązek sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika.
 7. Każdy Użytkownik poprzez wjazd na teren Parkingu lub pozyskanie karty abonamentowej wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 8. Parking jest czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu, przy czym zakup biletu jednorazowego i karty abonamentowej jest możliwy w godzinach od 16 do 22 w Bowling Club Leszno.
 9. Za korzystanie z Parkingu Zarządca pobiera opłatę zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 10. Parking jest niestrzeżony, płatny.
 11. Wjazdy i wyjazdy są monitorowane całodobowo przy użyciu urządzeń utrwalających obraz (kamery).
 12. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników, którzy nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz udostępniane uprawnionym do tego organom na ich żądanie.
 13. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych oraz dostawczych do 3,5 t.
 14. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia.
 15. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu Użytkownika powstałe na terenie Parkingu z winy Użytkownika, osób trzecich lub w wyniku działania siły wyższej
 16. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Parkingu, zarówno te znajdujące się wewnątrz pojazdu Użytkownika jak również poza nim i rzeczy stanowiące wyposażenie pojazdu Użytkownika.
 17. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody komunikacyjne lub parkingowe dotyczące pojazdów i osób korzystających z Parkingu.
 18. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.
 19. Na Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Użytkownik jest zobowiązany również do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 20. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów po terenie Parkingu wynosi 20 km/h.
 21. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych umieszczonych na terenie Parkingu.
 22. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez Zarządcę jako zarezerwowane.
 23. Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom, niż Użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
 24. W razie niezastosowania się przez Użytkownika do postanowień określonych w powyższych dwóch punktach, Zarządca jest uprawniony do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Użytkownika i obciążenia Użytkownika dodatkowo opłatą porządkową.
 25. Zarządca jest również uprawniony do usunięcia na koszt i ryzyko Użytkownika pojazdu pozostawionego na Parkingu po upływie okresu, za który została uiszczona opłata jak również pojazdu pozostawionego na Parkingu bez uiszczenia stosownej opłaty. We wskazanych przypadkach Zarządca jest również uprawniony do obciążenia Użytkownika dodatkowo opłata porządkową.
 26. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik a także wyłączone lub wyciszone urządzenia radiofoniczne.
 27. Użytkownik Pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
 28. Zarządcy z tytułu rozliczeń z Użytkownikiem przysługuje prawo zatrzymania oraz prawo zastawu na pojeździe Użytkownika.
 29. Kontrola spełniania warunków umowy o najem miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.
 30. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby wymienione w punkcie poprzedzającym.
 31. Regulamin jest publicznie dostępny i znajduje się w widocznym miejscu przy wjeździe na parking oraz na stronie internetowej bowlingclub.info.
 32. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2023.
  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU NIESTRZEŻONEGO PARKINGU PŁATNEGO CENNIK Opłaty za korzystanie z Parkingu:
BILET JEDNORAZOWY
Za pierwszą godzinę 50 zł
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 50 zł
KARTA ABONAMENTOWA
Abonament tygodniowy 100 zł
Abonament miesięczny 180 zł
Abonament roczny 2000 zł
OPŁATA PORZĄDKOWA
Opłata porządkowa (1. za parkowanie pojazdu poza miejscami do tego przeznaczonymi, 2. za parkowanie pojazdu na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w przypadku nieumieszczenia w widocznym miejscu za szybą pojazdu ważnej karty parkingowej, 3. za pozostawienie na Parkingu pojazdu po upływie okresu, za który została uiszczona opłata, 4. za pozostawienie na Parkingu pojazdu bez uiszczenia stosownej opłaty) – za każde naruszenie 200 zł